Відділ освіти Чечельницької районної державної адміністрації

Для творчого вчителя

Завідувач відділу виховної роботи

КВНЗ «Вінницька академія

неперервної освіти»

Коц О.І.

Інформаційно-методичний коментар

до листа Міністерства освіти і науки України

 від 07.08.2018 №1/9-486

«Про деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи

 щодо безпеки і благополуччя дитини у 2018/2019 навчальному році»

 

 1. «Виховання сучасних дітей, турбота про них, забезпечення їхніх прав в усіх цивілізованих країнах світу розглядається як стратегічний загальнонаціональний пріоритет. За таких обставин базовими векторами консолідації зусиль різних органів державної влади та  громадськост іцілком слушно вважати безпеку й благополуччя дитини»(Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 07.08.2018 №1/9-486).

Метою Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти"Нова українська школа" на період до 2029 року є «створення сучасного освітнього середовища».Освітнє середовище має бути, перш за все,безпечним місцем, де діти відчуватимуть себе захищеними та в безпеці. А тому, освітнє середовище повинно належати дітям і бути місцем для творчості, досліджень, розвитку позитивної самооцінки.

«Усідітизаслуговуютьнавчатися у такому середовищі, де забезпечуютьсяїхні потреби – базові потреби, потреби у навчанні, додаткові потреби (для дітей з особливимиосвітніми потребами). У такому освітньомусередовищі є баланс міжнавчальними видами діяльності, ініційованимивчителем, та видами діяльності, ініційованими самими дітьми. Такесередовищезабезпечуєможливостідітямробитивласнийвибір, можливості для розвиткунових та удосконаленнянаявнихпрактичнихнавичок, отриманняновихзнань, розвиткусвого позитивного ставлення до інших»(Нова українська школа: порадник для вчителя / Підзаг. ред. Бібік Н. М. — К.: ТОВ «Видавничийдім «Плеяди», 2017. — 206 с.).

Важливим є розуміння ключових понять «освітнє середовище», «безпека як базова потреба» та «безпечна школа».

Поняття  «світнє середовище» розглядається як система соціальних зв’язків і відношень у галузі освіти, це місце пе­ретину діяльності всіх учасників освітнього про­цесу, де забезпечується використання та активіза­ція їхнього творчого потенціалу. Освітнє середовище є частиною соціокультурного середовища і визначається дослідниками як комплекс спеціально організованих психолого-педагогічних умов, в результаті взаємодії з якими відбувається розвиток і становлення особистості.

Питаннями моделювання тапроектування освітнього середовища, в якому особистість затребувана і вільно функціонує, а його учасники відчувають захищеність і задоволення основних потреб займалися Я.А. Коменський, І.А. Баєва, М.Р. Битянова, Н.В. Груздева, Г.А. Мкртичан, В.І. Панов та ін Значний внесок в осмислення психології освітнього середовища внесли: В.В. Авдєєв, Б.Г. Ананьєв, Г.М. Андрєєва, Л.Ф. Бурлачук,  Д.І. Фельдштейн, Е. Фромм, Д. Б. Ельконін, В.А. Ясвін та інші, які вивчали проблему створення умов, при яких освітнє середовище буде психологічно найбільш безпечним.

Структура освітньогосередовищавключає в себе, як вважаєЯсвін В. А., три базовікомпоненти:

 • просторово-предметний, тобтопросторово-предметніумови та можливостіздійсненнянавчання, виховання та соціалізаціїдітей;
 • соціальний, тобто простір умов і можливостей, який створюється в міжособистісній взаємодії між суб'єктами навчально-виховного процесу (учнями, педагогами, адміністрацією, батьками, психологами та іншими);
 • психодидактичний, тобто комплекс освітніхтехнологій (змісту і методівнавчання та виховання), побудованих на тих чиіншихпсихологічних і дидактичнихпідставах.

Поняття «безпека» визначається як стан захищеностіжиттєвоважливихінтересівособистості, суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніхзагроз(https://studfiles.net/preview/5601297/page:39/). 

Згідно з теорієюА. Маслоу,фізіологічні потреби і потреби безпекиє первинними, природженими. Ці потреби пов’язані з прагненням і бажанням людинидосягтистабільного й безпечного способу життя. Вони включають потреби в захисті від фізіологічних і психологічнихнебезпек з боку навколишньогосвіту й упевненість у тому, щофізіологічні та іншінайважливіші потреби задовольнятимутьсяналежноюмірою і в майбутньому. Саме тому створення безпечного освітнього середовища для дитини є пріоритетним завданням для освітніх закладів.

У 2016 році у відповідь на звернення Міністра і Заступника Міністра освіти і науки України представництвом ЮНІСЕФ в Укораїні було представлено на розгляд резюме та рекомендації щодо місця безпечних шкіл у процесі реформування галузі освіти України «Безпечні школи в Україні: концептуальна записка дляМіністерства освіти і науки України».

         У цій записці визначено зміст поняття«безпечні школи», що пропонуєтьсяу міжнародній літературі та практиці: «безпека шкіл означає забезпечення захисту учнів, персоналу, зокрема учителів, та шкільного обладнання». «У Конвенції про права дитини (КПД), яку Україна ратифікувала у 1991 році, зазначено, що діти повинні бути захищені від насильства, відсутності піклування, брутального поводження та експлуатації (ООН, 1989). Ці терміни розуміють як такі, що охоплюють захист від багатьох конкретних загроз, як-от дитяча праця, торгівля дітьми, катування, тілесні покарання, цькування, сексуальні домагання, сексуальні наруги і сексуальна експлуатація, вербування до збройних сил, збройні напади і стихійні лиха. Поняття «безпека шкіл» включає запобігання всіх цих загроз життю та добробуту дітей, забезпечення готовності до них і, у необхідних випадках, відновлення від них, незалежно від того, де вони мають місце – у школі або по дорозі до школи чи зі школи». 

З метою визначення в освітніх закладах місць, де ще трапляються випадки насильства щодо дітей та місць, де діти почувають себе некомфортно, може бути використана методика «Мапа школи» (Навчально-методичний посібник «Організація роботи з розв'язання проблеми насильства в школі»/Упорядники: Дубровська Є.В., Ясеновська М.Е.-К:. Huss, 2011. – 96 с.).

 1. «Найголовнішою проблемою, що стосується цькування в закладі освіти, експерти називають розрив між поколіннями. Причинами цього є природна втрата монополії батьків на авторитет, посилення цінностей індивідуалізму в суспільстві, який витісняє на другий план цінності сім’ї, та розвиток інформаційних технологій, що дозволяє дітям самостійно отримувати необхідну інформацію.

Агресія і залякування серед школярів стали серйозною проблемою в Україні. За даними дослідження ЮНІСЕФ понад 80% дітей у віці від 11 до 17 років стикалися із цькуванням у закладах освіти, 24% дітей стали жертвами булінгу, а 48% з них нікому не розповідали про ці випадки»(Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 07.08.2018 №1/9-486).

Звертаємоувагу на відсотокдітей (48%), якінікому не розповідали про випадкицькування. За оцінкамиміжнароднихекспертівблизько 65 % жертв торгівлі людьми( в тому числі дітьми)залишаютьсянеідентифікованими.

Єдекількаключовихмоментів і причин, щопризводять  до замовчувань і невиявленнядітей, якіпостраждаличизнаходяться в ситуаціяхрізнихвидівнасильства, булінгу, кібербулінгу, торгівлі людьми тощо.

По-перше, цевідсутністьчинизькапрофесійнаготовністьідентифікувати таких дітей.Якщоговорити про широкий загалдорослих, яківключені в освітнєсередовище, то їхготовність до ідентифікації і виявленнядітей, якізнаходяться в ситуаціяхрізного роду загрозїхжиттю та добробутуполягає в увазі, спостереженні за дитиною та вміннівиявитинепрямі (суб’єктивні) ознаки таких загроз.

Непрямимиіндикаторами (ознаками) є:

 • зовнішнійвигляд;
 • фізичний стан;
 • психологічний стан;
 • поведінковіреакції.

Прикладами непрямих ознак потрапляння дитини у ситуацію, яка становить загрозу для її життя та здоров’я, можуть бути наступні:

Зовнішнійвигляд:

 • неохайність;
 • одяг не за сезоном;
 • невідповідністьодягупевнійподіїабоситуації;
 • одяг, що не відповідаєвікудитини (надтомалийабозавеликий);
 • одягіззастарілимиплямамибрудуаборваний;
 • застарілийбруд на відкритихчастинахтіла (обличчя, руки, волосся);
 • зачіска, якузроблено в домашніхумовахневідповіднимінструментом, наприклад, ножем (волоссяобрізаненерівно);
 • заплаканеобличчядитини, набрякліочі;
 • набряк обличчя (внаслідокляпасів);
 • яскравиймакіяж.

Фізичний стан:

 • брак ваги;
 • втомлений вигляд;
 • наявністьслідівфізичногонасильства (синці, опіки, рубці);
 • наявність травм (каліцтво);
 • сонливість у незвичний час, абопостійнебезсоння у дитини;
 • невідповідність отриманих ушкоджень тій історії, що її розповідає дитина або батьки (опікуни) дитини.

 

Психологічний стан:

 • неможливістьконтролювативласніемоції;
 • злість, ворожість;
 • агресія, аутоагресія;
 • страх, гнів;
 • почуттятривоги;
 • відчуттябезпорадності;
 • шок;
 • розгубленість;
 • провали в пам'яті;
 • вираженепочуттяпровини;
 • депресія;
 • суїцидальнінаміри.

Поведінковіреакції:

 • надмірнапідозрілість;
 • замкнутість;
 • небажання розмовляти;
 • униканняпогляду;
 • демонстративна поведінка;
 • неадекватнівідповіді на запитання;
 • уповільненемовлення;
 • зухвала в т.ч. агресивна та/абосексуалізованаповедінкадитини.

Найтиповішими способами виявлення непрямих індикаторів є спостереження і невимушена бесіда з дитиною. Дорослі, які включені в освітнєсередовище дитини, повинні бути дуже уважними і відслідковувати  зміни у поведінці дитини, ідентифікувати ці зміни і вчасно запропонувати допомогу чи  перенаправити до фахівця.

Однією з  важливих причин, чому діти не звертаються по допомогу до дорослих  і замовчують те, що з ними відбулося чи відбувається, – це страх бути «впізнаним (ою)», страх оприлюднення проблеми і відповідних наслідків для дитини.

Тому робота  «гарячих ліній»,  які дозволяють зберігати анонімність та конфіденційність при зверненні, і поінформованість дітей про такі «гарячі лінії» має надзвичайно важливе значення:

 • «Гаряча лінія» з питань протидії булінгу  за номером
 •  
 • ;
 • Національна дитяча «гаряча лінія» за  номером

0-800-500-225 та коротким безкоштовним номером для абонентів КиївСтар та Лайфселл–116 111.

 • Національна "гарячалінія" з попередженнядомашньогонасильства, торгівлі людьми та ґендерноїдискримінаціїза номером

0 800 500 335 або 116 123 (короткий номер з мобільного)

https://la-strada.org.ua/ucp_mod_content_show_30_robota-garyachoyi-

liniyi.html

 

 1. «Усвідомлюючи, що інформаційно – комунікаційні технології ( ІКТ )  є важливим інструментом у житті дітей для освіти,  соціалізації,  вираження та залучення,  водночас їх використання може створювати ризики, включаючи насильство, експлуатацію та жорстоке поводження; Беручи до уваги Стратегію Ради Європи про права дитини (на 2016-2021  роки), яка визначила права дитини в цифровому середовищі як один із пріоритетних напрямків та Стратегію управління Інтернет Ради Європи (на 2016-2019 роки),згідно з якими Інтернет повинен бути безпечним, надійним, відкритим та сприятливим середовищем для всіх, включаючи дітей, без дискримінації ухвалено Комітетом Міністрів 4 липня 2018 року на 1321-му засіданні заступників міністрів, ухвалені Рекомендації СМ/Rek ( 2018) 7 Комітету міністрів, відповідно до положень статті 15.b Статуту ради Європи   про принципи дотримання, захисту та реалізації прав дитини в цифровому середовищі»(Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 07.08.2018 №1/9-486).

«Доступ та використання цифрового середовища є важливими для реалізації прав та основних свобод дитини, їхзалучення, освіти, участі та підтримкисімейних та соціальнихвідносин. Там, де діти не мають доступу до цифрового середовища, або де цей доступ обмежений через поганез’єднання, цеможевплинути на їхздатністьповноюміроювтілюватисвої права людини» (http://mvs.gov.ua/upload/file/rekomendac_ya_schodo_zahistu_d_tey_u_cifrovomu_seredovisch_2018.pdf).

Як зазначається в рекомендаціях Ради Європи, враховуючи ресурсність цифрового середовища для розвитку особистості та реалізацію прав та основних свобод людини (дитини), потрібно створити умови для безпеки дітей у цифровому середовищі, зокрема:

 • право дітей на свободу вираження поглядів, в тому числі на право шукати, отримувати та поширювати інформацію та різні ідеї,необхідно супроводжувати освітніми програмами, інформацією про те, як здійснювати своє право на свободу вираження поглядів у цифровому середовищі, поважаючи права та гідність інших людей, включаючи інших дітей;
 • доступ до інформації дитини в цифровому середовищі потрібно забезпечити розмаїттям джерел якісної інформації та освітнього високоякісного цифрового контенту та послуг для дітей, спеціально розробленого для дітей, легкого для знаходження та розуміння, наданого зрозумілою мовою та адаптованого до їх віку та зрілості;
 • право на захист від будь-яких форм насильства, експлуатації та зловживань у цифровому середовищі - це, перш за все, розуміння проблемпов’язаних із здоровим розвитком та благополуччям дітей, які можуть виникнути у зв’язку з цифровим середовищем:
 • сексуальна експлуатація та зловживання, домагання для сексуальних цілей («грумінг», розбещування), онлайн-вербування дітей для вчинення злочинів, участь у екстремістських політичних чи релігійних рухах або для цілей торгівлі людьми (контактні ризики);
 • принизливе та стереотипне зображення та надмірна сексуалізація жінок та дітей;
 • зображення та прославляння насильства та нанесення собі ушкоджень, зокрема, самогубств;
 •  принизливі, дискримінаційні або расистські вирази або заклик до такої поведінки;
 •  реклама, контент для дорослих (ризики контенту);
 •  залякування, переслідування та інші форми утисків, розповсюдження без отримання згоди сексуальних зображень, шантаж, висловлювання ненависті, хакерство, азартні ігри, незаконне завантаження або інші порушення прав інтелектуальної власності, комерційна експлуатація (ризики поведінки);
 • надмірне використання, позбавлення сну та фізична шкода (ризики для здоров’я).

Оскільки цифрове середовище є суттєвою, невід’ємною складовою освітнього простору, то і виховання, як цілісний і безперервний процес, слід інтегрувати  в цифрове середовище і використовувати його виховний потенціал.

Водночас, цифрове середовище вимагає відповідних форм і методів виховного впливу, які враховують  його  специфіку.

На абсолютно новий рівень значущості піднімається в цифровому середовищі стиль педагогічного спілкування в системах «учитель-учень», «дорослий-дитина» та ступінь довіри до дорослого. «Примусовість» спілкування в цифровому середовищі неможлива. Ключовими моментами стають довіра і зацікавленість у спілкуванні з дорослим, принципи педагогіки партнерства, які поширюються і на цифрове середовище:

 • повага до особистості;
 • доброзичливість і позитивнеставлення;
 • довіра у відносинах;
 • діалог – взаємодія – взаємоповага;
 • розподіленелідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за нього, горизонтальністьзв’язків);
 • принциписоціального партнерства (рівністьсторін, добровільністьприйняттязобов’язань, обов’язковістьвиконаннядомовленостей).
 1. «Актуальною залишається профілактична робота щодо торгівлі людьми. Торгівля людьми – це злочин, жертвами якого можуть стати чоловіки, жінки і діти, як з метою примусової праці, так і сексуальної експлуатації».(Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 07.08.2018 №1/9-486).

 В Україні продовжується реалізація Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року.

Своєрідною відповіддю на нагальні потреби держави щодо запобігання та протидії торгівлі людьми є впровадження варіативної програми виховної роботи з питань протидії торгівлі дітьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» для закладів освіти (http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5457).

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від  08.04.2016 р. №405 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року», пункту 3.6. наказу Міністерства освіти і науки України від 08.08.2017 р. №1127 «Про затвердження плану заходівМіністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року», відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 27.07.2017 №1/9-413 «Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році» та  листа КУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 25.07.2016 №2.1/10-1828, якими рекомендовано впровадження програми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» та, з  метою сприяння самопізнанню, самореалізації, самоствердженню і самовдосконаленню особистості; розвитку навичок відповідальної  і безпечної поведінки учнів 7-11 класів, умінь адекватного прийняття рішень у різних життєвих ситуаціях, визначення та формування громадянської позиції особистості,відповідно донаказу Департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації від07.02.2018 №51 «Про впровадження в області програми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»з лютого 2018 року  розпочато пілотне впровадження програми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» у Вінницькій області.

Затверджено  список координаторів області та районних/міських координаторів з реалізації програми«Особиста гідність. Безпека життя. Громадська позиція».

КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» спільно з Навчально-методичним центром психологічної служби системи освіти Вінницької області було організовано  та проведено навчальні семінари-тренінги  для районних/міських координаторів проекту, класних керівників 7-их класів закладів загальної середньої освіти, практичних психологів та соціальних педагогів закладів загальної середньої освіти, кураторів закладів вищої освіти.

 Всього у тренінгах взяли участь 194 фахівці.

 

 

 

             

  Г Р А Ф І К   ПРОВЕДЕННЯ  СЕРПНЕВИХ    ЗАСІДАНЬ   

Дата проведення:  23.08.2018 

Місце проведення: КЗ «Чечельницька СЗШ І-ІІІ ст. №1»                                                  

 

І зміна

Час проведення 8.30-10.00 

Історія  та правознавство

Українська мова та література

Фізична культура  та «Захист Вітчизни»

Географія, економіка 

 Математика

Англійська та німецька мови

 

ІІ зміна                                                                                                                                    

Час проведення  10.15-12.15

Трудове навчання

Зарубіжна література

Фізика, інформатика

Художньо-естетичний цикл

Хімія, біологія                                                                                                     

                                                                                                          

P.S. Секція вчителів       початкових класів  і працівники психологічної служби переносяться до повідомлення                            

                                                                          

                                                                                         

 

                                                        

ДЛЯ ТВОРЧОГО ВЧИТЕЛЯ.

Освітні веб-ресурси (ОВР) – це інформаційні ресурси освітнього характеру, які розміщенні у веб-просторі локальної чи глобальної мережі у вигляді різних форматів (текстового, графічного, архівного, аудіо та відео форматів і т.д.). ОВР відрізняються від інших ресурсів тим, що вони безпосередньо стосуються освіти, навчального процесу, окремої предметної галузі. Як відомо, освіта особистості – це сукупність систематизованих знань, умінь, навичок, поглядів і переконань, набутих у результаті навчання в навчальному закладі або шляхом самоосвіти.

Офіційні сайти

www.mon.gov.ua – офіційний сайт Міністерства освіти і науки України;

www.kmu.gov.ua – Урядовий портал.

Предметні конкурси

http://gra-sonyashnyk.com.ua – українознавчий конкурс «Соняшник».

http://www.uclever.com – конкурс «Патріот» (українське мовознавство)

Освітні ресурси

http://www.man.gov.ua – Мала Академія Наук України.

http://www.teacherjournal.com.ua – Учительський он-лайн журнал.

http://metodportal.net – Методичний портал. Спеціалізований ресурс, призначений для вчителів, співавтором якого може бути кожен з Вас.
http://osvita.ua – Освіта.ua. Мабуть один з найкращих сайтів для вчителя, вихователя, керівника.

http://shkola.ua – Навчальний портал Школа.ua. Розділ порталу «Вчителям» представляє методичну та навчальну літературу для педагогів.
http://www.teacher.in.ua – Український освітній портал. Український портал для вчителів та викладачів. Розробки уроків і сценаріїв до свят.

www.ednu.kiev.ua - Освітянська мережа України представляє всі українські інформаційні ресурси, пов'язані з освітою: міжнародні, донорські та громадські організації, навчальні заклади, довідник для абітурієнтів, освіту і вивчення мов за кордоном, гранти і стипендії, українську освітянську пресу, виставки, семінари, конференції, дистанційне навчання в Україні і за кордоном.

www.osvita.org.ua - Інтернет-ресурс, в якому вчителі, учні, батьки, управлінці галузі освіти різних рівнів і всі зацікавлені можуть знайти найрізноманітнішу інформацію – від новин до планів уроків, методичні розробки та аналітичні матеріали щодо розвитку освіти в світі.

www.ostriv.in.ua - Освітній шкільний портал "Острів знань" На освітньому порталі користувач має можливість познайомитись з новинами та подіями освітнього життя, а також скористатися автоматизованою базою даних вищих навчальних закладів України, каталогом освітніх сайтів та іншою різноманітною інформацією з питань освіти та науки. Ресурс буде корисний для користувачів молодшого, середнього і старшого шкільного віку, а також для вчителів та батьків.

www.testportal.gov.ua - Український центр оцінювання якості освіти надає інформацію пропідготовку і проведення зовнішнього незалежного оцінювання, результати ЗНО, програми ЗНО, тести, представляє регіональні центри та нормативні документи.

www.narodnaosvita.kiev.ua - Наукове електронне фахове видання "Народна освіта" надає можливість педагогам, політичним і громадським діячам, пошукувачам наукових ступенів на сторінках окремих тематичних рубрик презентувати свої наукові доробки в галузі освіти, а також інформує дописувачів про вимоги щодо оформлення та представлення наукових статтей.

www.konserg.ucoz.ua - Слово вчителя. Сайт cтворений для поширення педагогічного досвіду вчителів-предметників, спілкування, обміну ідеями. У ньому викладено розробки уроків, виховних годин, комп'ютерних програм, тестів, поурочні та календарні плани тощо.

http://www.lib.com.ua - електронна бібліотека для вчителів та учнів

http://mirslovarei.com - світ словників: словники і енциклопедії

Методичні матеріали. Наочність до уроків.

http://www.bankportfolio.ru – банк інтернет-портфоліо вчителів.

http://www.koncpekt.org.ua – Все для вчителя. На сайт зібрано матеріали на допомогу вчителю-практику. До вашої уваги конспекти уроків та методи інтерактивного навчання.

http://notatka.at.ua – Записник сучасного вчителя. Сайт для інтерактивних педагогів. Основу сайту становлять ІКТ, в тому числі, презентації з усіх шкільних предметів, конспекти і методичні поради до проведення сучасного продуктивного уроку та матеріали для виховної роботи.
http://wecreative.ucoz.ru – творчий учитель. Сайт для творчих учителів, на якому можна знайти цікаві матеріали та завантажити свої надбання для обміну досвідом.

http://www.dnipro-ukr.com.ua – Літературно-художній журнал «Дніпро». Сценарії шкільних свят, новинки літератури, світова та українська класика.

http://www.ukrmova.dn.ua – українська мова та література. Методичні матеріали до уроків, олімпіад та конкурсів. Календарне планування, тематична атестація, атестація учителя, розробки уроків.

http://www.dilovamova.com – українське ділове мовлення.

ukrlitera.ru - Художня українська література, розробки уроків, календарно-тематичне планування.

http://skripnikmarina.ucoz.ua/ - сайт новий, цікавий. Тут є online тести з української мови та літератури, де учні можуть перевірити свої знання й отримати оцінки; довідники, кросворди, розробки уроків, презентації, аудіо- та відеоматеріали з української літератури тощо.

http://ukrainskamova.at.ua/ Офіційний сайт української мови. повна збірка правил української мови, та ще багато цікавої інформаціїї. Зокрема - ділова мова, мова для початківців, відео уроки, презентації та книжки українською.

http://tsybulyanskabigmirnet.blogspot.com - Блог "Еверест філології" (українська мова та література) для вчителів, учнів та їх батьків.

http://school.xvatit.com - Гіпермаркет знань — це повна матриця всіх уроків і тестів.

http://testzno.com.ua/ Протестуй свої знання. На сайті можна перевірити свої сили в написанні тестів ЗНО з різних предметів, у т.ч. з української мови та літератури. Тестування проводиться анонімно без попередньої реєстрації. Інформація про тестування учасника є конфіденційною.

http://ukrtvory.ru - Українські твори з літератури. Твори учнівські (5-12 клас),не всі досконалі, проте на головній сторінці та в розділі "Робота над творами" гарний матеріал для підготовки учнів до написання творів.

http://ippo.org.ua/index.php… Сайт інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету ім. Б.Грінченка. Корисні матеріали для учителів мови й літератури, у т.ч. для підготовки до атестації.

http://www.glazova.org.ua - Для вчителів української мови. Сайт веде Олександра Глазова.

http://pysar.net/vidu.php - Українська поезія. За алфавітом. Твори поетів також за алфавітом - зручно шукати. Є корисні посилання.

http://www.ukrlitzno.com.ua - Українська література - готуємося до іспитів (ЗНО).Тут зібрано матеріал з теорії літератури, розповідається про життя та творчість письменників, короткий зміст творів та питання для самоконтролю.

http://rozumniki.net/…/pro…/ukrayins%60ka-mova-ta-literatura - Мультимедійні підручники з української мови та літератур